Kategorie

Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.

Sklep internetowy Tupakus prowadzony jest przez:
Agnieszkę Karpiniuk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Tupakus Agnieszka Karpiniuk, zamieszkałą przy ul. Bekasów 21, 02-803 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 951-196-61-22, REGON 015297646.


Adres do korespondencji,
obsługi reklamacji i zwrotów:
Tupakus Agnieszka Karpiniuk
ul. Bekasów 21
02-803 Warszawa

tel.: + 48 22 353 82 30 , 532444953, 532444954
e-mail: kontakt@tupakus.pl


DEFINICJE:

Sklep Internetowy Tupakus – sklep internetowy prowadzony przez Tupakus, dostępny pod domeną internetową www.tupakus.pl
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Sklepu Internetowego Tupakus, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Tupakus czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Koszyk – funkcja Sklepu Internetowego Tupakus, w której w szczególności określone są dane zamówienia, np. rodzaj, ilość, cena produktów, sposób i cena dostawy.
Obsługa Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@tupakus.pl, pod numerem telefonu + 48 22 353 82 30 , 532444953, 532444954 oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt pod adresem www.Tupakus.pl
Produkt – rzecz ruchoma przedstawiony przez Tupakus w Sklepie Internetowym Tupakus.
Regulamin – niniejszy regulamin.


§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Tupakus, składania zamówień
w Sklepie Internetowym Tupakus, realizacji zamówienia przez Tupakus, uiszczania przez Klienta ceny za zamówione Produkty, uprawnienia Klienta do zmiany zamówienia, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, plików cookies i informacji handlowych uregulowane zostały w „Polityce prywatności”, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu
i jest integralną częścią Regulaminu.
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Tupakus, w szczególności do składania zamówień, niezbędne są:
a. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari;
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Klient uprawniony jest do korzystania ze Sklepu Internetowego Tupakus wyłącznie zgodnie
z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem praw Tupakus i innych osób trzecich.
4. Przeglądanie Produktów w Sklepie Internetowym Tupakus nie wymaga rejestracji. W celu złożenia zamówienia Klient może wedle swojego wyboru zarejestrować się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu lub podać dane niezbędne do realizacji zamówienia.

§ 2 Rejestracja, logowanie i konto Klienta
1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Tupakus należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do utrzymywania konta Klienta w Sklepie Internetowym Tupakus.
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym Tupakus jest nieodpłatna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie Internetowym Tupakus.
3. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Tupakus należy wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@tupakus.pl z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu e-mail podanego przy rejestracji konta Klienta. Konto zostanie usunięte niezwłocznie po weryfikacji żądania usunięcia konta.
4. Logowanie do Sklepu Internetowego Tupakus odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail podanego przy rejestracji konta Klienta oraz hasła. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).
5. Tupakus uprawniony jest do usunięcia lub zablokowania konta Klienta, jeżeli działanie Klienta
w Sklepie Internetowym Tupakus narusza obowiązujące przepisy prawa, dobra osobiste lub prawa osób trzecich lub Tupakus, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze usunięcia lub zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej zarejestrowany w Sklepie Internetowym Tupakus.
6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Tupakus. Klient, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, ponosi odpowiedzialność za działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym Tupakus.

§ 3 Informacje o Produktach i cenach
1. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym Tupakus stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny Produktów wskazanych w Sklepie Internetowym Tupakus zawierają podatek VAT, podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy wskazane są przed złożeniem zamówienia przez Klienta, na etapie Koszyka. O kosztach dostawy stanowi § 8 Regulaminu.
3. W przypadku zmiany cen Produktów po złożeniu zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny określonej w zamówieniu złożonym przed zmianą cen.
4. Warunki i zasady ewentualnych promocji organizowanych przez Tupakus określone będą
w odrębnych regulaminach.
5. Promocje w Sklepie Internetowym Tupakus nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§ 4 Realizacja zamówienia i świadczenie usług

1. Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym Tupakus przez
7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy:
a. wejść na stronę Sklepu Internetowego Tupakus (www.tupakus.pl);
b. wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk
Do koszyka” (lub równoznaczny);
c. wybrać sposób dostawy i płatności, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny);
d. wybrać jedną z opcji „Zarejestruj się” albo „Złóż zamówienie” albo „Zaloguj się”;
e. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu;
f. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
g. przejść do podsumowania i kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”;
h. po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Tupakus zamówienia złożonego przez Klienta. Dokonanie przez Klienta płatności z góry jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia przez Klienta;
W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie przy pomocy jednego z dostępnych sposobów płatności.
3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Tupakus oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Tupakus niezwłocznie przystąpi do weryfikacji zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Tupakus o przyjęciu oferty, o której mowa w niniejszym ustępie.
4. Jeśli Tupakus nie może zrealizować zamówienia, niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta
i niezwłocznie zwróci otrzymaną płatność dokonaną przez Klienta z góry, co nie wyłącza uprawnienia Klienta będącego Konsumentem do dochodzenia innych roszczeń przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Tupakus.
5. Tupakus może świadczyć na rzecz Klienta następujące usługi drogą elektroniczną:
a. utrzymywane konta Klienta zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Tupakus – w tym przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana w momencie potwierdzenia przez Klienta rejestracji konta w Sklepie Internetowym Tupakus;
b. Newsletter – polegającą na przesyłaniu Klientowi informacji handlowych o bieżącej działalności Tupakus, aktualnościach, promocjach rabatach i nowościach - w tym przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana w momencie potwierdzenia przez Klienta chęci otrzymywania Newslettera;
c. opcję „Poleć znajomym” – polegającą na umożliwieniu Klientom przesyłania swoim znajomym na wskazany przez Klienta adres e-mail linku do opisu Produktu, który może zainteresować jego znajomego – w takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana w momencie skorzystania przez Klienta z opcji „Poleć znajomym”.
6. Klient jest uprawniony do zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną
w każdej chwili – w tym celu wystarczy wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@tupakus.pl z prośbą o:
a. usunięcie konta Klienta wraz z podaniem adresu e-mail wskazanego w koncie Klienta (w przypadku usługi polegającej na utrzymywaniu konta Klienta),
b. usunięcie z listy osób zapisanych na Newsletter wraz z podaniem adresu e-mail podanego przy zapisie na newsletter lub przy wyrażaniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczna (w przypadku usługi Newsletter),
lub zaprzestać z korzystania z opcji „Poleć znajomym” (w przypadku usługi „Poleć znajomym”).
7. Tupakus, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zamówienia lub świadczenie usług, jeśli zostało to spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych niezbędnych do właściwej realizacji zamówienia lub świadczenia usług (np. błędny lub niekompletny adres dostawy lub nieprawidłowy adres e-mail).

§ 5 Zmiany w zamówieniu
1. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu aż do momentu nadania przez Tupakus przesyłki z zamówionym Produktem do Klienta. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą dotyczyć adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze. Dodatkowo Klient będący Konsumentem może zrezygnować z całości lub części zamówienia (odstąpić od umowy) na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.
2. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z Obsługą Klienta za pośrednictwem poczty email: kontakt@tupakus.pl lub telefonicznie + 48 22 353 82 30 , 532444953, 532444954.
3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

§ 6 Zasady zapłaty ceny i rozpoczęcie realizacji zamówienia
1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
a. gotówką przy pobraniu - podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską, firmę kurierską lub innego operatora pocztowego. Przy wyborze tej opcji realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego Tupakus i po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Tupakus.
b. płatność przy odbiorze osobistym od Tupakus (odbiór osobisty możliwy przy ul. Bekasów 21 02-803 Warszawa). Przy wyborze tej opcji realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego Tupakus i po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Tupakus. Przy wyborze tej opcji Klient powinien odebrać i zapłacić za Produkt w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji od Tupakus o gotowości Produktu do odbioru.
c. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym na rachunek bankowy Tupakus w PKO BP 10 1020 1169 0000 8302 0200 1931 . Przy wyborze tej opcji Klient powinien zapłacić za Produkt w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Tupakus potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Obciążenie rachunku bankowego nastąpi niezwłocznie po złożeniu dyspozycji zapłaty przez Klienta. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpocznie się po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Tupakus i po wpłynięciu płatności na rachunek bankowy Tupakus.
2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granice Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym. Realizacja zamówienia nastąpi po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Tupakus i po otrzymaniu przez Tupakus potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.

§ 7 Czas realizacji zamówień
1. Tupakus zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego Tupakus przedstawiającej dany Produkt informację o liczbie Dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki
z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Tupakus do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pomocą wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Produktu.
2. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest wiele Produktów czas realizacji zamówienia jest określony według Produktu, który ma ten okres najdłuższy, chyba że Klient i Tupakus uzgodnią realizację zamówienia partiami.
3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zapłaty „z góry” (przedpłaty) termin realizacji jest liczony od momentu wpłynięcia płatności na rachunek bankowy Tupakus lub otrzymaniu przez Tupakus potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności elektroniczne, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.


§ 8 Koszt oraz terminy i sposób dostawy
1. Wskazane w Sklepie Internetowym Tupakus koszty dostawy obejmują wyłącznie przesyłkę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu, od wartości, wagi oraz wielkości zamówienia i wskazywane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3. Termin dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz od dostępności Produktu. W opisie danego Produktu określona jest jego dostępność.
4. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Klient, korzystając z funkcji Koszyka.
5. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej wskazanej na etapie Koszyka lub innego operatora pocztowego pod wskazany przez Klienta adres.
6. Przedmiot zamówienia może być odbierany osobiście przy ul. Bekasów 21, 02-803 Warszawa, w terminie uzgodnionym z Klientem.
7. Wysyłka poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem w celu ustalenia formy przesyłki najkorzystniejszej dla Klienta.

§ 9 Reklamacja
W Tupakus zależy nam przede wszystkim na Państwa zadowoleniu i utrzymaniu najwyższego poziomu świadczonych usług. Dlatego też, w przypadku dostrzeżenia wad Produktu, uprzejmie prosimy o kontakt na adres email kontakt@tupakus.pl, telefonicznie pod nr + 48 22 353 82 30 , 532444953, 532444954 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w zakładce Kontakt na stronie www.tupakus.pl. Każda Państwa uwaga, w szczególności na temat Produktu lub jakości obsługi, jest dla nas bardzo cenna.

1. Tupakus zobowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad. Tupakus odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną (niezgodność rzeczy sprzedanej z umową) lub prawną (rękojmia).
2. Jeśli Produkt sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo
o odstąpieniu od umowy, chyba że Tupakus niezwłocznie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeśli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Tupakus albo Tupakus nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
3. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Tupakus usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Tupakus. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wady, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
5. Kupujący Klient nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.
6. Jeżeli Produkt sprzedany ma wadę, kupujący Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
7. Tupakus jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę
w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego Klienta.
8. Tupakus może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez kupującego Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym Klientem jest przedsiębiorca, Tupakus może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
9. Kupujący Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt Tupakus dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Tupakus Agnieszka Karpiniuk, ul. Bekasów 21, 02-803 Warszawa (lub inny adres uzgodniony z Tupakus).Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie Produktu przez kupującego Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący Klient powinien udostępnić Produkt Tupakus w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
10. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Tupakus nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
11. Tupakus odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu Klientowi. Jeżeli kupującym jest Konsument
a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Tupakus ograniczona jest do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu Konsumentowi.
12. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego.
13. W terminach określonych kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Produktu sprzedanego. Jeżeli kupujący żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
14. Proponujemy następujący tryb składania reklamacji, który naszym zdaniem przyczyni się do sprawnego przeprowadzenia trybu reklamacyjnego:
a. Po stwierdzeniu wady Produktu prosimy o kontakt z Tupakus pod numerem telefonu
+ 48 22 353 82 30 , 532444953, 532444954, adresem e-mail kontakt@tupakus.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.tupakus.pl w zakładce Kontakt w celu poinformowania Tupakus wadzie Produktu i uzgodnienia z Państwem dogodnej dla Państwa formy rozpatrzenia reklamacji, w szczególności, w razie potrzeby, najbardziej dogodnej formy przesyłki Produktu do Tupakus, a następnie
b. w razie ustalenia potrzeby przesyłki Produktu do Tupakus lub zwrotu Produktu do Tupakus - przesłanie Produktu do Tupakus pod adres: Tupakus Agnieszka Karpiniuk, ul. Bekasów 21, 02-803 Warszawa lub w inne uzgodnione przez Klienta i Tupakus miejsce wraz z:
i. dołączonym opisem niezgodności Produktu z umową oraz
ii. dołączoną kopią dowodu zakupu lub wskazaniem danych identyfikujących zamówienie (np. imię i nazwisko Klienta, numeru zamówienia, daty zamówienia).
iii. uprzejmie prosimy również o wskazanie Państwa danych, które umożliwią nam szybki i bezpośredni kontakt z Państwem (np. nr telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji, adres do zwrotu Produktu po zakończonym postępowaniu reklamacyjnym).
20. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Odpowiedzialność Tupakus z tytułu rękojmi za wady fizyczne takich Produktów ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez takiego Klienta strat, do kwoty, jaką Klient zapłacił Tupakus za nabycie danego Produktu powiększoną o poniesione przez Klienta uzasadnione koszty dostawy. Ust. 19 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
21. Klient może zgłosić Tupakus reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych droga elektroniczną. Reklamacja może zostać przesłana drogą elektroniczną na adres kontakt@tupakus.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien wskazać swój adres e-mail oraz opis przyczyny reklamacji. Tupakus niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 10 Gwarancja
1. Towary sprzedawane przez Tupakus mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora (gwaranta). Tupakus nie udziela gwarancji na Produkty.
2. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, w szczególności kupujący może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 11 Odstąpienie od umowy
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość w Sklepie Internetowym www.tupakus.pl może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 i ust. 9 niniejszego paragrafu. Pouczenie o prawie do odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a. dla umowy, w wykonaniu której Tupakus wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
b. w przypadku umowy, która:
i. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
ii. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia
w posiadanie pierwszej z rzeczy;
c. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Tupakus oświadczenie o odstąpieniu od umowy Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenia o odstąpieniu można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@tupakus.pl lub pisemnie na adres Tupakus Agnieszka Karpiniuk, ul. Bekasów 21, 02-803 Warszawa. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument może skorzystać, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
4. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowa jest uważana za niezawartą. Tupakus ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu o umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
5. Tupakus dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeśli Tupakus nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Tupakus, Tupakus nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Tupakus lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Tupakus do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Tupakus zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Tupakus zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Tupakus nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli Tupakus wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Tupakus utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Tupakus do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Tupakus świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;
g. zawartej w drodze aukcji publicznej;
h. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
12. Tupakus nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych
z takimi przesyłkami, chyba że strony uzgodnią inaczej.

§ 12 Zwrot świadczenia Klientom
1. Tupakus dokona zwrotu wpłaconej kwoty w szczególności:
a. w przypadku odstąpienia od umowy – zwrot następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 Regulaminu;
b. w przypadkach, o których mowa w § 9 (reklamacja) – zwrot następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od otrzymania od Klienta żądania obniżenia ceny lub otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy,
c. a także w innych przypadkach określonych w Regulaminie lub obowiązujących przepisach prawa.
2. Tupakus dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 13 Odpowiedzialność
Odpowiedzialność Tupakus z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umowy wobec osób niebędących Konsumentami ograniczona jest do szkód wyrządzonych przez Tupakus umyślnie i do wysokości rzeczywiście poniesionej straty (damnum emergens).


§ 14 Postanowienia końcowe
1. Korzystanie z logo Tupakus, z domeny internetowej www.tupakus.pl , z wszelkich materiałów, opisów, fotografii, logotypów umieszczonych w Sklepie Internetowym Tupakus może stanowić naruszenie praw Tupakus lub praw osób trzecich. Takie korzystanie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Tupakus jest niedopuszczalne.
2. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Tupakus nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od czynności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Tupakus. W szczególności zabronione jest ingerowanie w zawartość Sklepu Internetowego Tupakus bez uprzejmiej pisemnej zgody Tupakus.
4. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym i wykorzystywanie Sklepu Internetowego Tupakus do celów innych niż jego przeznaczenie lub w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności zabronione jest rozsyłanie nie zamówionej informacji handlowej, spamu, prowadzenie na stronach Sklepu Internetowego Tupakus jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym lub promocyjnym, bez uprzedniej pisemnej zgody Tupakus.
5. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może w szczególności z zagrożeniami pozyskania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione, działaniem szkodliwego oprogramowania, możliwością łamania zabezpieczeń w celu pozyskiwania danych, otrzymywaniem nie zamówionej informacji. Tupakus rekomenduje stosowanie również przez Klientów odpowiednich środków zabezpieczających przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet.
6. Przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Tupakus mogą być w szczególności spowodowane koniecznością podjęcia niezbędnych czynności serwisowych, konfiguracyjnych lub aktualizacyjnych. Tupakus dołoży starań, aby przerwy odbywały się w sposób najmniej uciążliwy dla Klienta. W razie konieczności w trakcie przerwy Klient może się skontaktować z Obsługą Klienta.
7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Tupakus rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Tupakus i zgodnie z prawem polskim.
8. Tupakus może wypowiedzieć zawartą z Klientem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Klient taką umowę może wypowiedzieć w każdym czasie.
9. Regulamin obowiązuje od daty wskazanej na Stronie Sklepu Internetowego Tupakus i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy w Sklepu Internetowego Tupakus. Tupakus może z ważnych przyczyn, w szczególności uzasadnionych wymaganiami obowiązującego prawa czy uwarunkowaniami i wymaganiami technicznymi dokonać zmiany Regulaminu. Do zamówień złożonych przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązującego w dacie złożenia zamówienia.
10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
11. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest sprzeczne lub niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności postanowienia Regulaminy mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

Naszym priorytetem jest Twoje zadowolenie! Jeśli:
dostrzegłeś nieprawidłowość w działaniu Sklepu Internetowego Tupakus,
masz sugestie dotyczące rozwoju lub ulepszenia Sklepu Internetowego Tupakus lub
którekolwiek z postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego Tupakus nie spełnia Twoich oczekiwań lub potrzeb,
prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@tupakus.pl lub telefoniczny+ 48 22 353 82 30 , 532444953, 532444954


Data wejścia w życie: 25.12.2014

Załącznik nr 1
Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego Tupakus

I. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych jest Agnieszka Kapiniuk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Tupakus Agnieszka Karpiniuk , zamieszkała przy ul. Bekasów 21, 02-802 Warszawa wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 951 195 61 22, REGON 015297646 (dalej zwany: Tupakus).
2. Tupakus przetwarza i przechowuje dane osobowe przekazywane Tupakus przez Klientów
w sposób zapewniający bezpieczeństwo tych danych i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Tupakus.
3. Zbiór danych osobowych przekazanych Tupakus zgłoszony jest przez Tupakus Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4. Każdy kto przekazał Tupakus swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Należy mieć jednak na względzie, że nie podanie danych osobowych niezbędnych do:
a. Rejestracji Klienta – uniemożliwia rejestrację Klienta w Sklepie Internetowym Tupakus,
b. realizacji umowy (np. realizacji zamówienia) – uniemożliwia realizację tej umowy,
c. otrzymywania Newslettera – uniemożliwia otrzymywanie Newslettera.
6. Dane zbierane są przez Tupakus w celu:
a. wykonania umowy zawartej z Klientem,
b. utrzymywania przez Tupakus Konta Klienta – o ile Klient dobrowolnie zarejestrował swoje konto w Sklepie Internetowym Tupakus, lub
c. marketingu produktów lub usług Tupakus – o ile Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej zgodnie z punktem III niniejszej Polityki prywatności.
7. Wyrażona przez Klienta zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Tupakus może być
w każdym czasie odwołana.
8. Tupakus nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwowych w związku z toczącymi się postępowaniami.
9. Tupakus udostępnia w szczególności następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: środki kryptograficznej ochrony danych przekazywanych drogą teletransmisji, certyfikat SSL, środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, uwierzytelnianie dostępu do danych loginem i hasłem.
10. Tupakus powierza przetwarzanie danych osobowych w zakresie udostępnionym przez Klientów spółce home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin (dalej: home.pl), wyłącznie w celu świadczenia przez home.pl usługi serwera wirtualnego, w tym usługi sklepu internetowego presta shop.


II. COOKIES
1. Sklep Internetowy Tupakus posługuje się tzw. plikami cookies (inaczej: ciasteczka, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Klienta, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego). Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta,
w szczególności w celu zapewnienia poprawnego działania stron internetowych na urządzeniach końcowych Klientów i dostosowania zawartości stron internetowych do potrzeb i preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
2. Tupakus stosuje mechanizm plików cookies w celu:
a. zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego Tupakus na urządzeniach końcowych Klientów,
b. dostosowania zawartości Sklepu Internetowego Tupakus do potrzeb i preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego Tupakus,
c. weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
d. statystycznym.
3. Tupakus wykorzystuje pliki cookies własne w celu:
a. uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym Tupakus i utrzymania sesji Klienta
w Sklepie Internetowym Tupakus (po zalogowaniu), dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego Tupakus ponownie wpisywać loginu i hasła,
b. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Sklepie Internetowym Tupakus w celu rekomendacji treści,
c. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu Internetowego Tupakus, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
4. Tupakus zamierza wykorzystywać pliki cookies zewnętrzne w szczególności celu:
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
- Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
b. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: - Google AdSense [administrator cookies: Google Inc
z siedzibą w USA]
5. Klient w każdej chwili może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w szczególności wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies. Należy mieć jednak na względzie, że niektórych przypadkach wyłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Tupakus.
6. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że prawdopodobnie będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika.
7. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:
a. sesji Klienta,
b. ostatnio oglądanych produktów,
c. oddania głosu w ankiecie.
8. Tupakus nie ma wpływu na zawartość i stopień ochrony prywatności na stronach przez Tupakus nieadministrowanych. Tupakus zachęca by Klient, w przypadku skorzystania z zamieszczonego
w Sklepie Internetowym Tupakus linku prowadzącego do innych, nieadministrowanych przez Tupakus stron internetowych, przed udostępnieniem im swoich danych zapoznał się z polityką prywatności realizowaną przez te strony.
9. Klient może zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:
a. w przeglądarce Internet Explorer
b. w przeglądarce Mozilla Firefox
c. w przeglądarce Chrome
d. w przeglądarce Safari

3. INFORMACJE HANDLOWE, NEWSLETER
Tupakus wysyła Klientom informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. Newsletter) jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę, w szczególności udostępnili w tym celu identyfikujący adres elektroniczny. Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w każdym czasie wysyłając odwołanie zgody do Tupakus na adres kontakt@tupakus.pl lub ponownie wpisując email w oknie newslettera i potwierdzając odwołanie zgody klikając na link, który otrzyma w wiadomości.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności,
w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres kontakt@tupakus.pl bądź telefonicznie pod numerem + 48 22 353 82 30 , 532444953, 532444954Data wejścia w życie: 25.12.2014


Załącznik nr 2
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą);
b) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy
- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
c) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinni Państwo poinformować nas (adres korespondencyjny: Tupakus Agnieszka Karpiniuk, ul. Bekasów 21, 02-803 Warszawa, e-mail: konktakt@tupakus.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni
od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Jeśli rzecz ze względu na swój charakter (np. wagę, gabaryt) nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę:
a) około 20 PLN dla towarów o masie do 5 kg,
b) około 50 PLN dla towarów o masie do 30 kg,
c) około 100 PLN dla towarów o masie do 60 kg,
d) około 200 PLN dla towarów o masie do 100 kg.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przykładowy wzór odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko
w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Tupakus Agnieszka Karpiniuk
ul. Bekasów 21
02-803 Warszawa

Tel. + 48 22 353 82 30 , 532444953, 532444954
e-mail: konktakt@tupakus.pl

Ja/My (*)______________________________ niniejszym informuję/informujemy (*)
o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Imię i nazwisko konsumenta (-ów): _________________________________________________
Adres konsumenta (-ów): ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Podpis konsumenta (-ów)(tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): __________________________
Data: __________________________
(*) Niepotrzebne skreślić

 

Klauzula informacyjna RODO

Niniejszym, informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 23 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 29. sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), a administratorem Państwa danych jest :
Tupakus Agnieszka Karpiniuk
NIP: 9511966122 ; REGON: 015297646
z siedzibą w: 02-803 Warszawa, ul. Bekasów 21

Podanie danych jest dobrowolne.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza w/w przepisy tj. do Generalny Inspektorat Ochrony danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji umów zawartych między Państwa firmą, a firmą Tupakus, a w szczególności:
dla celów rachunkowych i podatkowych
dla celów prawnych
obsługi elektronicznej i i telefonicznej
windykacji należności
przekazywania informacji handlowych
przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych
wysyłki towaru – firmie spedycyjnej

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt e-mailowy : kontakt@tupakus.pl, oraz za pomocą poczty tradycyjnej przesłanej na adres naszej siedziby: Tupakus Agnieszka Karpiniuk ul. Bekasów 21 02-803 Warszawa

 


Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:22 353 82 30 532444953 532444954

Skontaktuj się z naszą infolinią